[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Egzamin w ruchu drogowym


Podstawowe informacje:
[Rozmiar: 714 bajtów]Zasady przeprowadzania egzaminu w ruchu drogowym i jego program
[Rozmiar: 714 bajtów]Kryteria oceny egzaminu w ruchu drogowym

Kryteria oceny oceny w ruchu drogowym

O wyniku egzaminu decydować będą następujące zapisy:

Rozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
Załącznik nr5, § 11.Podczas egzaminu praktycznego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

Rozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
Załącznik nr5, § 12.1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 9;
2) negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne - z zastrzeżeniem pkt 3,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 30 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.
2. W trakcie egzaminu przeprowadza się sprawdzenie odpowiednio umiejętności wykonania wszystkich zadań, o których mowa w ust 1 pkt 1, wypełniając odpowiednio arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, którego wzór określa załącznik nr 13.
3. Oceniając kwalifikacje osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
1) sposób wykonywania manewrów na drodze;
2) zachowanie wobec innych uczestników ruchu
drogowego;
3) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze;
4) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia;
5) dynamikę i kulturę jazdy;
6) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.


Polecenia egzaminatora będą jasne i podawane odpowiednio wcześnie, oznacza to że będziemy mieli wystarczająco dużo czasu aby przygotować się do wykonania manweru.

[Rozmiar: 1799 bajtów]
WAŻNE! Polecenia egzaminatora nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. Egzaminator nie może więc polecić skrętu "pod zakaz" czy zatrzymania się w miejscu gdzie zatrzymanie jest zakazane.


Powyższe zapisy są bardzo ważne bo określają również kryteria według których osoba jest oceniana. Warto prześledzić to co zostało tu zawarte, by podczas egzaminu znać zarówno swoje prawa jak i obowiązki.

Powyższe zapisy należy rozumieć w ten sposób iż pozytywny wynik otrzymuje każdy, kto nie uzyskał wyniku negatywnego. Brzmi to trochę dziwnie ale wynika z tego jedno proste przesłanie - należy uczynić wszystko by nie zaszły okoliczności które powodują wynik negatywny.

Podobnie jak łatwym nie wydaje się uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu, również samo uzyskanie wyniku negatywnego to kwestia złożona. Dla ułatwienia przyjmijmy że są dwa typy wyników negatywnych:
1) wynik negatywny bez przerwania egzaminu
2) wynik negatywny uzyskany w wyniku przerwania egzaminu.

1) Wynik negatywny bez przerwania egzaminu.
Wykonując zadania egzaminacyjne może przytrafić się drobny błąd, np. zapomnimy o włączeniu kierunkowskazu podczas wykonywania parkowania. Taka niedoskonałość naszej jazdy nie będzie skutkować od razu wynikiem negatywnym!
Jeśli popełnimy taki błąd usłyszymy od egzaminatora iż Zadanie egzaminacyjne zostało wykonane nieprawidłowo lecz będziemy mogli kontynuować egzamin oraz będziemy owo zadanie egzaminacyjne powtarzać w dogodnym, wybranym przez egzaminatora miejscu. Jeśli "poprawimy się" egzamin toczy się dalej bez zakłoceń, ponowny bład w tym samym zadaniu spowoduje uzyskanie wyniku negatywnego. Co ciekawe, egzamin nie bęzie przerwany (chyba że sami wyraźimy taką chęć) lecz jego wynik już zmianie nie ulegnie.
Zwróćmy uwagę że błędy odnoszą się do zadań egzaminacyjnych. Może więc zdarzyć się tak że popełnimy kilka błędów, lecz żaden z nich nie będzie "podwójnyn" w danym zadaniu i wówczas uzyskamy wynik pozytywny.

[Rozmiar: 1799 bajtów]
PAMIĘTAJ!
Mimo popełnionych błedów, dopóki na egzaminie nie usłyszysz że wynik jest negatywny, wciąż masz szanse go ZDAĆ!


2)Wynik negatywny z przerwaniem egzaminu.
Aby przedstawić ten problem przyjmijy, w lekkim uproszczeniu że dzieje się tak gdy osoba egzaminowana podczas egzaminu doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszy przepisy w sposób drastyczny. Dokładny katalog tych naruszeń jest zawarty w tabeli poniżej:

"Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy"
1. Kolizja drogowa
2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.
4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.
8. Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9. Niezastosowanie się do znaków:
9.1 "stop",
9.2 "zakaz wjazdu",
9.3 "zakaz wjazdu ...",*)
9.4 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
9.5 "zakaz skręcania w lewo",
9.6 "zakaz skręcania w prawo",
9.7 "nakaz jazdy...",*)
9.8 "linia podwójna ciągła",
9.9 "powierzchnia wyłączona".
*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.
10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,
10.2 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,
10.3 pojazdom szynowym,
10.4 rowerzystom,
10.5 podczas zmiany pasa ruchu,
10.6 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.7 podczas włączania się do ruchu,
10.8 podczas cofania.
11. Naruszenie zakazu zawracania.
12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
15. Niezastosowanie się do znaku zakaz wyprzedzania.
16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.


Jak widać, lista naruszń za które można "być proszonym o to żeby się prześiąść" jest dość długa, lecz elementy zawarte w powyższej tabelce to faktycznie poważne naruszenia prawa, jeśli zdarzyłyby się poza egzaminem groźiłyby wysokim mandatem lub nawet poważnym wypadkiem!


© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0