[Rozmiar: 11499 bajtów]
[Rozmiar: 29520 bajtów]


Egzamin w ruchu drogowym


Podstawowe informacje:
[Rozmiar: 714 bajtów]Zasady przeprowadzania egzaminu w ruchu drogowym i jego program
[Rozmiar: 714 bajtów]Kryteria oceny egzaminu w ruchu drogowym

Zasady przeprowadzania egzaminu i jego program

W tym dziale znajdiesz opis przepisów regulujących przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Warto dokładnie zapoznać się z poniższymi zapisami, bo choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło że są niezwykle skomplokowane, ich, choćby pobieżna znajomość, może bardzo się przydać podczas egzaminu!

Mimo że ruch drogowy to continum szeregu nieprzewidywalnych zdarzeń, przepisy bardzo dokładnie precyzują czego należy się na egzaminie spodziewać. Poniżej zarys przepisów opisujących "program" egzaminu państwowego. Jego trzonem jest tabelka z 10 zadaniami egzaminacyjnymi.

Rozporządzenie ws. szkolenia, egzaminowania...
Załącznik nr5, § 9.1,
Egzamin praktyczny polega na:
3) wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego:
a) obejmującego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, co najmniej zadania określone w tabeli 7 - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,
b) w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8.

Tabela nr. 7
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki,
obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie: a) jednego z następujących manewrów parkowania:
- prostopadłe - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
- równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,
b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej
- możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
- zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.
**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
Tabela nr. 8
Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1. Prawo jazdy kategorii:
- B, B1
40


[Rozmiar: 1799 bajtów]
WAŻNE!
Czas minimalny egzaminu to 40minut, lecz może on się zakończyć już po upływie 25minut, jeżeli program został już wykonany a wynik jest pozytywny.


Jak widać jest to dość długa i skomplokowana lista. Nie są to jednak elementy które wykraczają poza to co odbywa się na co dzień w ruchu drogowym i z pewnością rzetelnie przeprowadzony kurs na prawo jazdy przygotuje do zdania egzaminu opartego na tym programie.© KlejnaAuto
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wersja 1.0